Sted

Fitjar

Oppdragsgiver

Fitjar Kommune

År

2019

Fitjar er en øykommune, nordvest på øyen Stord og bestående av 381 øyer, holmer og skjær i Vestland fylke. Stedet er værutsatt og preges av en sterk historisk identitet med brygger og naust som ligger langs sjøen. Fitjar, i liket med mange andre små tettsteder, har utfordringer knyttet til fraflytting, lite aktivitet i sentrum og butikkdød. Kommunen ønsket at Stedsanalysen skal være et sentralt verktøy for videre arbeid med ny reguleringsplan for Fitjar sentrum.

I stedsanalyser arbeider vi metodisk for å få et helhetlig inntrykk av stedet. I Fitjar ble temaene topografi, landskap, geolog, avstander, kulturminner, funksjoner og bebyggelsesstrukturer utredet. Først overordnet, deretter zoomet vi inn til Fitjar sentrum som var kommunens avgrensing for Stedsanalysen. Stedsanalysen avsluttes med forslag til fremtidig utvikling av tettstedet i Fitjar.

Gjennom stedsanalysen ble det avdekket områder i Fitjar sentrum som bør fortettes med både funksjoner og fysiske tiltak som f. eks bebyggelse og byrom. I tillegg anbefalte vi at kyststien blir sammenhengende og at tydelige gangforbindelse til sentrum etableres for å oppfordre folk til å gå og sykle fremfor å kjøre bil. Stedsanalysen foreslår utvikling for fem konkrete delområder i Fitjar sentrum som vil øke aktiviteten i sentrum med nye funksjoner og møteplasser på tvers av interesser og alder. Forslagene bygger videre på stedets historie og karakter, samtidig som de foreslår moderne levemåter som f. eks bærekraftige boformer og arbeidskollektiv.