Sted

Brattørkaia 13, Trondheim

Areal, M2

1550

Oppdragsgiver

Entra

År

2006 - 2019

Inngrep i fredet bygningsanlegg

Prosjektet utfyller en liten men viktig del av samlet plan for byutvikling på Brattøra, initiert av Pir II. Stikkord for oppdraget er kompleks plan- og søknadsprosess, antkvariske avklarin­ger, aktivt bygningsvern med inngrep i fredet anlegg. Prosjektstatus: rammetillatelse gitt 2016, avventer gjennomføring.

2008: Pir II ansvarlig reguleringsarkitekt for reguleringsplan r0477a Brattøra, Trondheim sentralsta­sjon og ny tverrforbindelse vedtatt 2008. Planen utarbeides i samråd med antikvariske myn­digheter. Tollboden regnes som et historisk spesielt verdifullt bygningsanlegg i Trondheim, i planen markert som spesialområde bevaring. Tollboden består av fløyer i vinkelform. I planen er et avsatt et byggeområde i gårdsrom mot sørøst. Etter konsekvensutredning åpnes det for utbygging innenfor utstrekning og høyde fra volumstudier. Planvilkårene knyttes i tillegg til utforming og samlet arkitektonisk forhold til Tollboden.

2013: Tollboden fredes av Riksantikvaren under kulturminneloven. Bygningsvernet ble gjennom dette formelt oppgradert og overført til annet lovverk. Eget vedtak for gjerde tilhørende Tollboden, som krysser regulert byggeområde. Pir II gjennomfører registrering og oppmåling av gjerdet som forberedelse til byggesak på initiativ fra Entra. For å utbygge i tråd med reguleringsplan, ble det etter fredningen nød­vendig med dispensasjon for å flytte gjerdet.

2014: Riksantikvaren avslår separat søknad for gjerde og setter som vilkår at gjerde og byggetiltak vurderes og illustreres i sammenheng.

2015: Pir II skisseprosjekt for næringsbygg, generelt kontorareal og storkiosk/ forrretning ca 1545m2 bruksareal BRA / 2200m2 bruttoareal BTA.Søknad om flytting av deler av fredet gjerde, ny geometri basert på retning til bygg og dagens omgivelser (nordre avlastingsvei).Rammesøknad innsendt på grunnlag av skisseprosjektet.Antikvarisk saksbehandling overført fra Riksantikvaren til Fylkesantikvaren med delegert myndighet. Pir II bearbeider prosjektet i dialog med Fylkesantikvaren. Fasader og flyttet gjerde omarbeides på nytt i forhold til arkitektonisk kontekst. Hele gjerdet tas med i flyttet løsning

2016: Fylkesantikvaren gir dispensasjon for flytting av gjerdet.Dokumentasjon for sammesøknad kompletteres. Trondheim kommune gir rammetillatelse for byggetiltaketOppdragsgiver kan engasjere leietakere på basis av gitte tillatelser.