Sted

Hamar

Areal, M2

ca 16 000 BRA

Oppdragsgiver

3.plass i konkuranse for hamar kommune

År

2018

Hvordan kan vi skape en utvikling som sikrer sosial rettferdighet og økt livskvalitet for mennesker samtidig som vi holder oss innenfor klodens økologiske tålegrense?

I invitasjon til idekonkunkurranse om utvikling av Ankerhagen legger kommunen ambisiøse premisser for bokvalitet og et bærekraftig bomiljø på sin egen tomt. Hvert enkelt bærekraftige tiltak kan være godt i seg selv. Men den største effekten får man når mange tiltak spinner simultant. Tiltakene i Ankerhagen er samlet i fem hovedområder; energi, mobilitet, mennesker, fysiske omgivelser og natur.

Vår visjon for Ankerhagen er å skape gode og attraktive boliger tilpasset ulike gruppers behov - uteområder og fellesarealer som er attraktive for barn og førlige voksne, så vel som for eldre og andre med nedsatt bevegelsesmulighet. Ankerhagen skal bli et kompakt, trygt og inkluderende boområde. En viktig forutsetning for et godt bomiljø, er en boligsammensetning som motvirker segregering; at den er variert og derfor tiltrekker seg et bredt spekter av mennesker med ulike behov. Og ikke minst, som inkluderer dem som faller utenfor dagens boligmarked.

Nye boformer som tilbyr møteplasser og arenaer for fellesskap etterspørres, men er fremdeles et tilbud som i liten grad finnes. Samtidig er stadig flere bevisst at det å dele plass, funksjoner og tjenester ikke bare bidrar til et godt miljø og trivsel, men at det også er økonomisk gunstig for hver og en av oss. Fellesskapsfølelsen er sentral i Ankerhagen, det appellerer til en livsstil gjennom deling og sambruk, samt bevisstgjøring av ressursbruk, medskapning av merverdi og innovasjon. Pilotprosjektet drives av felleskapsløsninger for å iverksette tiltakene om grønnere og bedre bomiljø.