Publisert 18.11.2020

Planarbeid i Granåsen - Trondheim

  • Videreføring av planarbeid
  • Utvidet planavgrensning
  • Høring av revidert planprogram

Det pågår detaljregulering av arealene i Granåsen nærmest Kongsveien. Planoppstart var tidligere varslet primo november 2019. Reguleringsplanen har nå fått navnet «Granåsen Idrettsby». Aktuelle utbyggingsformål kan være idrettsanlegg, bevertning, overnatting, kontor, tjenesteyting, utdanning, forretning mv. Av aktuelle funksjoner er fotballhall den mest arealkrevende.

Det er nylig gitt føringer fra formannskapet om at kostnadene til infrastruktur i Granåsen skal reduseres. Både enklere veianlegg og utsatt etablering av disse skal vurderes, herunder om det kan søkes dispensasjon fra vedtatte arealplaner eller om veianleggene må reguleres på nytt.

Planområdet er utvidet, og planprogrammet er revidert og legges ut på ny høring.

Planarbeidet utføres av Pir II AS på vegne av Eierskapsenheten i Trondheim kommune og RENH Granåsen AS.

Kommentarer og innspill bes oversendt innen 12.12.2020 til firmapost@pir2.no evt. til Pir II AS, Fjordgata 21, 7010 Trondheim. Merk sendingen «Granåsen».


Granåsen-idrettsby-NYTT-Varslingsbrev

201116-Planprogram-Granåsen-idrettsby