Sted

Jessheim

Oppdragsgiver

Ullensaker kommune

År

2014

UNDERGANG

Undergangen forholder seg til de lokale forhold i nord og syd på to svært ulike måter. I nord etableres en aktiv og fleksibel vegg som kan inneholde en rekke ulike funksjoner, og som kan integreres i fremtidige tilstøtende utviklinger. Her finnes aviskiosk, billettautomater, sykkelverksted, automater med mat og drikke og minigalleri for lokal kunst. Veggen har en åpen og sterk visuell fremtoning. Den bidrar til aktivisering og lyssetting av undergangen. I syd arter forbindelsene opp mot det høyereliggende bynivået seg som terrasserte og skrånede plan som er formet for å tilpasse seg eksisterende verneverdige bygninger og som på den måten skape nye byrom. Bevegelsen veksler mellom grønne og harde overflater og er på den måten tilpasset lokale situasjoner slik som forbindelse mot Furusethgata / Rådhuset, stasjonspark, område under spor, etc. Terrenget i Stasjonsparken trekkes ned og gjør vestsiden av undergangen til et nytt, senket byrom. På denne måten låner undergangen kvaliteter fra parken og skaper en attraktiv, aktiv og sentral møteplass. Parken terrasseres ned mot undergangen for å kunne innpasse trapper, gangforbindelser og steder for opphold og rekreasjon. Grepet med den nedsenkede terrasseringen gir opplevelse av åpenhet og lys. Det nye byrommet videreføres under jernbanesporene og videre østover opp i Dampsagparken. Den rette rampen gir lys og åpenhet til det smaleste partiet på undergangen. Også på denne siden trappes terrenget ned til gulvet i undergangen. Grepet gir opplevelse av åpenhet, og sørger for at de eksisterende verneverdige bygningene i øst ikke vil ha behov for forsterkning som følge av etableringen av undergang.

OVERGANG

Overgangen hensyntar Stasjonsparken og fremtidig boligområde/barnehage på Dampsagsiden ved å lande i nord på vestsiden av jernbanen og i syd på østsiden. Forskyvningen bidrar til å skape et særpreget arkitektonisk uttrykk samtidig som funksjonaliteten ivaretas fullt ut. Et identitetsskapende element som markerer både stasjonsfunksjonen og byforbindelsen på en tydelig måte. Konstruksjon spenner søylefritt mellom landingspunktene og sørger for kontakt mellom øst og vest gjennom og under konstruksjonen. Siktlinjen mellom Dampsagområdet og Rådhusplassen har vært styrende for designet. Overgangen lander umiddelbart på begge sider av jernbanen slik at den sørger for direkteforbindelser mot alle viktige områder i byen, og kortest mulig avstand mellom perrongene på stasjonen. Den rammer inn og avslutter Stasjonsparken på vestsiden av sporene og er med å definere Dampsag-plassen på østsiden av sporene. Shared-space området trekkes gjennom den nordlige delen av Stasjonsparken og helt frem til perrongen. På Dampsaga-siden tas gulvet igjen. Overgangen lander på dette gulvet på begge sider, og blir på den måten bygulvets forlengede arm over jernbanen. Stasjonsparken trekkes helt frem mot busstasjonen og veves sammen med shared-space området. På denne måten dannes et grønt plassrom av sammenvevede harde og myke flater. Stasjonsparken får direkte forbindelse mot grøntområdet i Rådhusparken og videre nordover. Overgangen er gitt et uttrykk som på en og samme tid signaliserer letthet, luftighet og konstruktive egenskaper.

Juryen:

  • Puls både som undergang og bro kan bli en attraksjon for Jessheim og vil fremstå som et dynamisk og positivt uttrykk for Jessheims fremtidige byutvikling.