Sted

Oslo

Areal, M2

320 daa

Oppdragsgiver

EBY Oslo kommune

År

2015 - 2017

Pir II har i samarbeid med Hjellnes Consult utarbeidet en mulighetsstudie som forberedelse til en områderegulering på Stubberud. Mulighetstudien vektlegger hvordan man kan transformere og knytte Stubberudområdet til byen og nærmiljøet ved styrking av eksisterende blågrønnestrukturer og etablering av nye blågrønnestrukturer i forbindelse med ny infrastruktur.

Stubberud bærer i dag preg av lav utnyttelse, manglende struktur og bebyggelse av midlertidig karakter. Mulighetsstudien undersøker hvordan området kan utvikles for distribusjonsnæringer, logistikkvirksomhet, lager, kontor og handel med fokus på en innovativ, miljømessig og estetisk oppgradering av området. Stubberud har en sentral beliggenhet i Oslo, og mulighetsstudien viser at ved etablering av robuste strukturer som kan ta opp i seg ulike fremtdige byutviklingssenarier, har Stubberud et stort potensiale som et transformsjonsområde med god mobilitet.

Grunneiere og langtidsfestere i området har vært innvolvert i mulighetsstudie gjennom en omfattende medvikrningsprosess. Pir II har bistått WSP og deres arbeid med etablering av et grunneiersamarbeid.