Sted

Furnes, Ringsaker

Areal, M2

7700 m² BTA

Oppdragsgiver

Ringsaker kommune

År

2014 - 2019

EKSTERN OMTALE

Stavsberg skole - Bygg.no

Ny to-parallell barneskole ( 420 elever ) i sambruk med stor flerbrukshall. Bruk av tre i enkelte hovedbærekonstruksjoner og ytterkledning.

Til tross for den generøse tomtestørrelsen, flotte beliggenheten med utsikt mot Mjøsa og det omkringliggende kulturlandskapet, var det viktig å disponere bygningsmassen tilbaketrukket mot den nordligste delen av tomten og hovedveien. Dette primært for å lage en kompakt atkomstsituasjon, sikre god kontakt på tvers av skolens uteoppholdsarealer, men også tomtens opprinnelige naturkvalitet som et åpent platå i høyden. Opprinnelig skole var etter innledende mulighetsstudie besluttet revet.

Å bryte opp både bygningsvolum og fasadeuttrykk har vært et viktig arkitektonisk hovedgrep.

Skolen og Furneshallen er organisert som en klynge av fire forskutte volumer rundt en felles aula for å sikre mest mulig dagslys for lærerarbeidsplasser og undervisningsarealer, men også nyansere møtet med uterommene. Aulaen, utført som en selvstendig limtrekonstrukjon, sambrukes av Furneshallen og internt mellom skolens ulike funksjoner som bibliotek, musikkrom, skolekjøkken og SFO.

Prosjektet har hatt en stor grad av brukermedvirkning helt fra intern organisering under innledende skissefase og frem til valg av innvendig fargepalett samt interiør i sluttfasen. Med bakgrunn i skolens ønske om å ha ulike farger for hvert trinn, ble det utviklet et fargekonsept hvor hvert bygg har en individuell fargepalett på innvendige dører, vegger og møblement. Prosjektet er prosjektert av Pir II gjennom alle prosjektfaser, fra mulighets- og konseptstudium til realiseringsfase, samt interiør.