Sted

Rindal

Areal, M2

725

Oppdragsgiver

Rindal kommune

År

2010 - 2014

SITUASJON

Rindal bygdemuseum ligger i utkanten av Rindal sentrum på Igeltjøn­nhaugen.

Museumsanlegget fremstår som et tradisjonelt bygdetun der det er lagt vekt på å vise den lokale byggeskikken og lokale håndverkstradis­joner. Hovedatkomst til museumsområdet er fra sørvest, og følger det gamle vegfaret over Rindalsgarden til Trondheim (gammelvægen).

Med Heggemsfjøset på langsiden mot sør fremstår museumstunet med en tradisjonell typologi fra Nordmøre. Samtidig gir denne plasseringen fjøset tilnærmet den samme himmelorienterin­gen som det har på opprinnelig lokalisering. (De utvendige overflatene på tømmeret og bordkledning har samme værbelastning som før, noe som er en god antikvarisk løsning for videre bevaring av de gamle konstruksjonene.)


HEGGEMSFJØSET Heggemsfjøset

Heggemsfjøset er blitt et viktig bidrag i den historiske formidlingen på museets gårdstun. Fjøset er satt sammen av flere tidligere brukte tømmerkasser fra "rundt omkring", blant annet ei gam­mel røykstove. Slik bygningen fremstår i dag er den utbygd i tre etapper i lengderetningen og består av forskjellige byggemåter som reisverk, laft og sleppveggskonstruksjon. De eldste delene er fra ca. 1776.

Det nye tilbygget til Heggemsfjøset ligger i vestenden av bygget og er det første man møter når man kommer til bygdemuseet. Tilby­gget ligger i overgangen mellom tunet og atkomstveien.

Hovedinngang til skimuseet ligger i overgangen mellom nytt og gammelt bygg.


KONSEPT, FORM OG UTTRYKK

Skimuseets tilbygg har en tradisjonell form, volumoppbygging og materialbruk som tilpasser seg det gamle fjøset. Det er vektlagt at tilbygget skal synlig­gjøre at det inneholder en ny funksjon og uttrykke en tidstypisk/mod­erne arkitektur. Ved bruk av glass og treverk med enkel detaljering på en innovativ måte skapes det et tidsspenn mellom det gamle fjøset og det nye tilbygget.

For å få et avklart og tydelig skille mellom nytt og gammelt har en klimatiserte glassbokser inne i de gamle tømmerkassene. Gammelt tømmer og taktekking vil fungere som en "ytterhud" for det klimatis­erte arealet. Eksister­ende bjelkelag på låven er fjernet for å gi nødvendig høyde til de nye utstillingsarealene.


PLANLØSNING

Inngangen til museet ligger i skillet mellom nytt og gammelt bygg og man kommer direkte inn i resepsjons- og cafèområdet. Hovedtrappen ned til utstillingen ligger lett synlig fra inngangen. En halv etasje ned er det via hovedtrappen tilgang ut mot en sørvendt uteservering.

En betongsokkel binder tilbygget og fjøset sammen. Hoveddelen av skimuseets utstilling ligger her, og den nye konstruksjonen har gitt rom for nødvendig høyde. Sokkelen binder nytt og gammelt sammen under bakken. Dette gir en naturlig "rundgang" i utstillingen og en god sirkulasjon av publikum.

Den østlige delen av fjøset er bevart i sin originale, og restaurerte, stand. Dette ar­ealet er ikke klimatisert og planlegges benyttet til formidling av lokal "fjøshistorie". Den gamle trøskarlåven er blitt et flott samlingsted for hele bygdetu­net. Her kan ulike aktiviteter som små intimkonserter og andre forestill­inger, skismørekurs etc. foregå.

  • Nominert til Statens Byggeskikkspris 2015