Sted

Trondheim

Oppdragsgiver

Statens Vegvesen Region Midt

År

2011 - 2014

Den nye brua knytter sammen Ila og Byåsen med Brattøra, og vil bli en etterlengtet forbindelse for syklister såvel som turgåere.

Hensikten med planarbeidet var å legge til rette for etablering av ny gang og sykkelbru mellom Skansen og Brattøra. Planområdet er del av Rv 706 Nordre avlastningsveg som skal danne et avlastende hovedvegnett. Gang- og sykkelbru ligger inntil den fredede Skansen jernbanebru, og skal etableres som en åpningsbru. Området reguleres til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur med gangveg/gangareal og sykkelveg/-felt med tilhørende annen veggrunn – tekniske anlegg. I tillegg grønnstruktur på Friområde Brattøra og på Skansen med park.

Fagområder innenfor kontrakt / koordinert av Pir II: Arkitektur, Landskapsarkitekt, RIB, Geoteknikk, Maskin, Signal, Transport / trafikk I etterkant av reguleringsprosess er det gjennomført prosjekteringsprosess av åpningsbar bru / svingbru med tilhørende landanlegg, med detaljprosjektering / konkurransegrunnlag.

Vinner av Landskapsarkitekturprisen 2016. Nominert til Vakre veiers pris 2016.