Sted

Bergen

Areal, M2

210 000

Oppdragsgiver

Bergen kommune

År

2021


Laksevågneset er et utviklingsområde like vest for Bergen sentrum. Bergen kommune skal utarbeide en områdereguleringsplan for området, og har gjennom et parallelloppdrag ønsket å få innspill på hvordan Laksevågneset kan transformeres over tid til ett nytt bærekraftig byområde, som en utvidelse av Bergen sentrum. Laksevågneset består av en variert industribebyggelse med flere grunneiere. Når Laksevågneset skal utvikles blir tidsaspektet spesielt viktig ettersom de ulike eiendommene potensielt vil være klare for transformasjon og ny bruk til ulik tid. Vårt bidrag innfører begrepet «den tålmodige byen», og legger til rette for utvikling over nettopp tid, hvor stedets potensialer, gjennomførbarhet og midlertidighet ses i sammenheng. Bidraget utforsker hvordan midlertidige tiltak kan bidra til å videreutvikle stedets karakter, skape liv på Laksevågneset og gi nyttige erfaringer inn i videre planlegging. Bidraget synliggjør også behovet for en gjennomføringsstrategi og etablering av et grunneiersamarbeid.

Planen har to hovedgrep – parkbåndet og livsnerven. Parkbåndet etableres som en buffersone fra Søndrevågen til Nordrevågen. Parkbåndet skjermer de første områdene som utvikles fra gjenværende industri, samtidig som det gir rom for lek, aktivitet, rekreasjon og uteoppholdsareal for en ny ungdomsskole.

Team: Pir II, LOCAL, Gro Rødne - NTNU, Eli Støa - NTNU, Ellen Devold - Kulturminnehjelpen, Ina Aspestrand - Multiconsult, Anders Arild – Multiconsult, Per Skjævelan - Norconsult, Jonathan Colman - Naturrestaurering

Livsnerven er en allmenning som starter ved Laksevåg senter og terrasserer seg ned gjennom det nye sentrumsområdet til Søndrevågen og videre ut til Puddefjorden. Dette sammenhengende byromsforløpet er ryggraden i området og kobler sammen viktige funksjoner og attraktive steder. Hjertet i området oppstår i møtet mellom sentrumsområdet og Søndrevågen, der viktige funksjoner som ungdomsskole, idrettshall og bybanestopp plasseres.

Planen er delt opp i fire gjennomføringstrinn som tar eiendomsgrenser og områdets ulike modningsgrader på alvor. I fase 0 foreslås en rekke midlertidige tiltak som kan iverksettes allerede i morgen, om man ønsker. Med midlertidige tiltak kan man prøve ut ulike tiltak på forskjellige steder for en kortere periode for å se hva som fungerer, samtidig som man skaper en kultur for å ta i bruk området gjennom ulike typer aktivisering. I fase 1 etableres boliger, barnehage og ungdomsskole rundt Søndre- og Nordevågen, samt første del av parkbåndet og livsnerven. Dette gir kritisk masse til neste fase. I fase 2 etableres sentrumsrområdet, med Laksevåg senter og «Brunoparken» som viktige elementer. I fase 3 utvikles det nordre hjørnet av neset, og bidraget vårt viser hvordan dette kan gå i forskjellige retninger, alt etter hva grunneierne ønsker og byen har behov for i fremtiden. Den ene retningen er «Boligbyen», hvor området ses på som en arealressurs og utvikles konvensjonelt med boliger, barnehage og parker. Den andre retningen er «Havnebyen», hvor dagens industri videreutvikles, og man skaper fremtidens byhavn på Laksevågneset. Havet er en av våre største ressurser, og vil bli en stadig viktigere kilde til næringsvirksomhet når oljen etter hvert fases ut. Det er særlig her at byen må være tålmodig, og la området få tid til å finne sin rolle for fremtiden.