Sted

Fredrikstad

Areal, M2

8800

Oppdragsgiver

Fredrikstad kommune

År

1998 - 2002

EKSTERN OMTALE

Arkitekur.no

TOMTA

Tomta ligger ved innfallsporten til Fredrikstad-marka og har mange kvaliteter som naturtomt.

Det er lagt vekt på:

  • å betrakte bygg og tomt som helhet for å minimalisere inngrep og etterarbeid på tomta etter at byggeperioden er over
  • å planlegge anleggsperioden og ferdig opparbeidet tomt ut fra et ønske om at kvaliteter som allerede eksisterer, blir bevart
  • å bruke tomtas materialer som byggematerialer i den grad dette er teknisk og økonomisk forsvarlig
  • å se tomta som energileverandør (sol/vind/vann/berg/vegetasjon)
  • å by bygge tilbake til tomta/naturen

BYGGET

Skolebygningen er plassert på nordvestre del av tomta i forbindelse med de to markante høydedragene. Den "offentlige" delen av skolen har adkomst i vest og er bygget inn i berget i bakkant. Bygningene er delvis nedgravd, med tiden vil disse bli dels overgrodd av vegetasjon og fremstå som en del av naturtomta.

Bygningene har arealeffektive planer slik at miljøbelastningen ved bygging og drift minimeres. Tekniske løsninger integrert i bygningens utforming bidrar til energisparing og godt inneklima. Det er benyttet ulike ytterveggsløsninger med sprengstein og trevirke fra tomta i kombinasjon med transparent, miljøvennlig isolasjon og mer tradisjonelle løsninger. Alle tak over plan 1 er dekket med vegetasjon. Vi har lagt vekt på å bruke miljømessige gode materialer og konstruksjoner, og har også tatt hensyn til bygningens livsløp. Ellers er prefabrikkerte elementer benyttet i stor utstrekning.

Skolen har et termisk ventilasjonssystem basert på underjordiske kulverter og naturlig oppdriftskrefter i store deler av bygningene. Dette minsker behovet for luftfiltre, oppvarming og kjøling. Så mye som mulig av energi for kjøling og oppvarming hentes med en varmepumpe basert på bergvarme.

Bygningsutformingen gir høy utnyttelse av dagslys slik at energiforbruket minskes og trivselen økes. Dagslys slippes inn i bygningen gjennom overlys og gjennomskinnbare fasader. Et naturbasert renseanlegg for avløpsvann tar seg av alt fra skolen.

Awards

  • Nominated for Mies van der Rohe 2003
  • Design Share International honor award
  • Exhibited during the architecture biennal in Venice 2000
  • Økobygg's (Eco building) environment prize 2000
  • Fredrikstad Municipality's architecture award