Sted

Kløfta

Areal, M2

1600

Oppdragsgiver

Ullensaker Kommune

År

2013

Ny barnehage fordelt på 8 avdelinger som skal romme ca 140 barn og 40 voksne.

Prosjektet har vært gjennom en romprogrammeringsfase med brukermedvirkning, skisseprosjektfase, reguleringsfase, og forprosjektfase med tverrfaglig prosjektering og innspill fra Ullensaker kommunes instanser for drift, renhold og vedlikehold.

Tomta ligger som et relativt flatt areal med mer kupert landskapet med ravinen Bakkedalen i øst. Sør for området ligger et felt med småhusbebyggelse. Øst for området ligger Kløftahallen med ballbane ut mot parkdraget i Bakkedalen. I nord grenser området mot noen få eneboliger og et lite skogholt. På motsatt side av Gamleveien ligger en tomt regulert til offentlig bygning. Her går et bredere inngjerdet skogsbelte.

Bygningen er lagt slik på tomten at den skjermer uteområdet fra veien. Bygningen ligger langs nord-sydlig akse og vil slik gi noe skygge inntil fasaden på den varmeste delen av dagen ved behov. Hovedinngang/personalinngang ligger lett tilgjengelig fra parkeringsplassen, mens inngangene barna benytter ligger direkte mot utelekearealet. To avdelinger ligger i fløyer av bygningen som er plassert ute i lekeområdet. Disse bygningsvolumene danner varierte uterom og skaper mulighet for soneinndeling mellom små og store barn i utearealene.

Bygningstypologien hvor mange små hus med skrå tak er satt sammen, er valgt for å tilpasse bygget den stedlige konteksten med småskala trehusbebyggelse langs Gamlevegen. Det har vært viktig å bryte ned skalaen på bygningen slik at uteområdene i direkte tilknytning blir gode rom å oppholde seg i for barn.

I skisseprosjektfasen ble det gjort en alternativsvurdering med tilhørende kostnadskalkyler på om det skulle bygges en 6-avdelings eller en 8-avdelings barnehage. Det ble politisk vedtatt å bygge en barnehage med 8 avdelinger.

Barnehagen er en hybrid mellom en avdelingsbarnehage og basebarnehage. Barnegruppene har tilhørighet til et baserom med tilliggende lekerom, og deler allrom, kjøkken, stelle- og garderobefunskjoner med nabo-avdelingene på hver side. Dette organiseringsprinsippet gir god indre logistikk og skaper mulighet for samhandling mellom ulike avdelinger.

Rommene i barnehagen er organisert slik at man i nord-syd-retning kan bevege seg gjennom bygget i felles-soner som tåler gjennomgangstrafikk. Dette er viktig for at lek skal kunne foregå uforstyrret. Et annet viktig trekk er en tydelig visuell åpenhet gjennom bygget på tvers - fra baserommene mot veien i bakkant, gjennom allrom og ut til utelekearealene i øst.

Baserom, allrom og administrasjonslokalene er de arealene barna og de ansatte oppholder seg mest i. I disse områdene er romopplevelse og materialkvalitet vektlagt spesielt. Rommene har himling som følger takformen, hvilket skaper en lys og luftig atmosfære.

Det er valgt en materialpallett med utstrakt bruk av tre. Bakgrunnen for dette er et ønske om å skape en varm, trygg, og ikke minst robust atmosfære omkring barna.