Sted

Trondheim

Areal, M2

37000

Oppdragsgiver

Entra Eiendom AS

År

2012 - pågår

Holtermanns veg 1-13 er en sentral tomt i Trondheim med tanke på både kollektivtrafikk og gang-/ sykkelforbindelser, og har i tillegg en unik nærhet til kunnskapsinstitusjonene NTNU, St. Olavs hospital og Sintef.

Pir II utformet 3 planforslag med ulik utnyttelse for Holtermanns veg 1-13, som ble fremmet for politisk behandling. Forslagene varierte i maksimal høyde fra 7 til 20 etasjer, og i areal fra 30.700 m2 til 40.000 m2 BRA. Bystyret i Trondheim vedtok forslaget fra Pir II med høyest utnyttelse, med noen justeringer. Reguleringsarbeidet foregikk fra 2012-15.

Attraktive byrom, gode gangforbindelser og en mangfoldig bystruktur er sentrale kvaliteter som det var fokus på i planarbeidet. Planforslagene tilfører urbane kvaliteter til hovedinnfartsåren Holtermanns veg, samtidig som det skapes støybeskyttede uterom med gode solforhold mot vest. Dette kombineres med en høy arealutnyttelse i tråd med tomtas sentrale plassering og gode kollektivdekning. Planområdet er brutt opp i flere bygningsvolumer med differensierte høyder, noe som gjør det mulig å tilpasse byggehøyder til solforhold i byrommene, samtidig som det skapes et mangfoldig og spennende bymiljø.

I tillegg til å bistå som reguleringsarkitekter har Pir II også vært arkitekt på forprosjekt med rammesøknad, anbudsgrunnlag (ARK og IARK) og detaljprosjekt IARK.

Utnyttelsen og høydene (mellom 15 og 7 etasjer) legger opp til et av de største kontormiljøene i sentrale Trondheim, med opp mot 2500 arbeidsplasser. Det planlegges for toppmoderne kontorbygg med vekt på aktivitetsbaserte arbeidsplasser, fleksibilitet og arealeffektivitet. Alle byggene vil klassifiseres som BREEAM-Excellent og få energiklasse A. Det som særpreger prosjektet er ambisjonen om å binde sammen de tre byggene på bakkeplan med et gjennomgående «gate»-grep. Langs gata legges bedriftsrestauranter, møtesenter, kinoer, auditorium, resepsjoner, co-workområder, kafeer og grønne plassrom. Grepet oppfordrer til funksjonsdeling mellom byggene, og skaper et spennende og sosialt miljø for de som jobber i byggene.

Kreditering illustrasjoner Entra/Goldbox

"Det som særpreger prosjektet er ambisjonen om å binde sammen de tre byggene på bakkeplan med et gjennomgående «gate»-grep. "