Sted

Trondheim

Areal, M2

37000

Oppdragsgiver

Entra Eiendom AS

År

2012 - 2015

Holtermanns veg 1-13 er en sentral tomt i Trondheim med tanke på både kollektivtrafikk og gang-/ sykkelforbindelser, og har i tillegg en unik nærhet til kunnskapsinstitusjonene NTNU, St. Olavs hospital og Sintef.

Pir II utformet 3 planforslag med ulik utnyttelse for Holtermanns veg 1-13, som ble fremmet for politisk behandling. Forslagene varierte i maksimal høyde fra 7 til 20 etasjer, og i areal fra 30.700 m2 til 40.000 m2 BRA. Bystyret i Trondheim vedtok forslaget fra Pir II med høyest utnyttelse, med noen justeringer.

Attraktive byrom, gode gangforbindelser og en mangfoldig bystruktur er sentrale kvaliteter som det er fokusert på i planarbeidet. Planforslagene tilfører urbane kvaliteter til hovedinnfartsåren Holtermanns veg, samtidig som det skapes støybeskyttede uterom med gode solforhold mot vest. Dette kombineres med en høy arealutnyttelse i tråd med tomtas sentrale plassering og gode kollektivdekning. Planområdet er brutt opp i flere bygningsvolumer med differensierte høyder, noe som gjør det mulig å tilpasse byggehøyder til solforhold i byrommene, samtidig som det skapes et mangfoldig og spennende bymiljø.

Oppdragsgiver ønsket å undersøke tomtas utnyttelsespotensiale, og det ble derfor besluttet å fremme 3 ulike planforslag til politisk behandling. I bystyrets vedtak ble forslaget med høyest utnyttelse valgt, men med en reduksjon av maksimal byggehøyde fra 20 til 15 etasjer.

Tomta var tidligere bebygd med et 14 etasjes høyhus fra 1960-tallet (kjent som TEAB). Pir II har også utarbeidet områdeplan for tomta for tidligere eier Trondheim kommune i 2007-2009.