Sted

Oslo

Areal, M2

20000

Oppdragsgiver

Sporveien AS

År

2017 - Pågår

På oppdrag fra Sporveien AS er Pir II ansvarlig for omregulering av driftsbasen på Etterstad. Driftsbasen på Etterstad er med sin sentrale plassering langs hovednettet til T-banen en viktig brikke i driften og vedlikeholdsarbeidet av T-banen i Oslo. Basen består i dag av blant annet oppstillingsarealer for skinnegående maskiner, kontorer, personalfasiliteter, lager og verksteder. I 2017 bistod Pir II Sporveien i utformingen av en helhetsplan for basen med tanke på å bedre arealbruk, og for å få en oversikt over hensiktsmessige restruktureringer og oppgraderinger av dagens base.

I en utvidet studie, i forkant av oppstarten på ny regulering, ble det sett på potensialet for en videreføring av driftsbasen og en utbygging av tomten med boliger, annen næring og en bedre tilknytning til tilgrensende bolig og næringsområder. Prosjektene som Pir II har vært involvert i på Etterstad bygger videre på en mer 80 år gammel fortelling om sporveis trafikk og drift på Etterstad