Sted

Trondheim sentrum

Areal, M2

1800000

Oppdragsgiver

Trondheim kommune

År

2018 - 2019

Pir II deltok i parallelloppdraget «Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050» i regi av Trondheim kommune. Kommunen ønsket å få utredet ideer for byformings- og fortettingsgrep og strategiske tiltak for å oppnå et mer attraktivt og levende bysentrum i et langsiktig perspektiv.

«Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050» er én av tre ulike strategi- og planarbeider som Trondheim kommunes «Plan for sentrumsutvikling» omfatter. Formålet er flere folk i sentrum. Flere skal bo og jobbe i sentrum, og flere skal besøke og oppholde seg lengre i sentrum. Flere skal gå, sykle og ta kollektivtransport, og færre skal kjøre personbil i sentrum.

Pir II har analysert og utforsket Midtbyen og Brattøra med henblikk på transformasjon og fortetting. Overordnede byplangrep for mobilitet med ny gatebruk og grep for å oppnå attraktive byrom og boligdiversitet danner rammen for fortetting og transformasjon. Store deler av bygningsmassen i Midtbyen har bevaringsverdi og er vernet. Områdenes karakter og kvaliteter, potensialet for fortetting og bevaringsverdi ble vurdert. Forslag til boligvekst i vernet Midtby og transformasjon av Brattøra til en mangfodlig bydel ble illustrert.

Parallelloppdraget ble gjort i samarbeid med Ellen M. Devold i Kulturminnehjelp, Civitas og Eli Støa (professor v. NTNU).