Sted

Oslo

Areal, M2

12500

Oppdragsgiver

Oslo kommune

År

2014 - 2015

Mulighetsstudien og egnethetsvurderingen av etterbruk av Deichmanske hovedbibliotek gir Oslo kommune et bilde av potensiale som ligger i bygningen når nytt hovedbibliotek for Oslo står klart i Bjørvika.

Deichmanske hovedbibliotek ligger sentralt og framtredende plassert i Oslo, bygningen er i seg selv en arkitektonisk og kulturhistorisk skatt, representativ, vakker og velkjent. Ved endret bruk av bygningen vil Byantikvaren i Oslo kommune vurdere å frede bygningen etter kulturminneloven.

Gjennom en prosess med en referansegruppe bestående av Statsbygg, Byantikvaren,EBY og Omsorgsbygg Oslo KF er det utviklet og vurdert 6 ulike scenarier for aktuelle funksjoner. Pir II har ledet studiet og utarbeidet alle tegninger og dokumenter.


Prosjektet viser Pir II sin kompetanse med å registrere og analysere en verneverdig bygning, dialog med vernemyndigheter og god kunnskap til relevant regelverk for endret bruk av en verneverdig bygning.

Studiet består av dokumentasjon av den eksisterende bygningen, analyse av dagslysforhold, universell tilgjengelighet, himlingshøyder, tilstand/vikitghet og brannog rømningsforhold samt konkrete forslag til hvordan de ulike aktuelle funksjonene kan løses. Mulighetene og begrensingene i den verneverdige bygningen er presentert gjennom et sett av virkemidler samlet i en «verktøykasse».