Sted

Kautokeino 2021

Areal, M2

7000

Oppdragsgiver

Statsbygg

År

2021

DeaivvBeaivvaš Sami Našunala Teahter og Sami joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvla/Samisk videregående skole og reindriftsskole forener to viktige kultur- og kunnskapsbærere i det samiske området under ett tak. I tillegg til sambruks- og arealbesparelser utløser dette muligheter for at skole- og teatermiljøene kan inspirere og utvikle hverandre, slik at begge miljøer kommer styrket ut. Prosjektet ønsker å legge til rette for dette fellesskapet, og vi har latt dette forme prosjektet i både overordnet grep og detaljutforming.

Det første møtet med byggets indre, vestibylen, skal være det lune og innbydende rommet på den åpne og tidvis kalde vidda. Dette rommet samler skole- og teaterfunksjoner omkring seg og danner en møteplass mellom ungdom i opplæring og skapende kunst- og kulturarbeidere, samtidig som det åpner opp for et møte mellom lokalbefolkningen og byggets faste brukere. Rommet er slik en møteplass, som bidrar til å styrke og utvikle samisk identitet og fellesskap gjennom sosial omgang mellom mennesker.

Illustrasjoner og bilder av Pir II og Aesthetica Studio

Byggets stjerneform tillater dagslyset og landskapet å komme helt inn til dette sentrale rommet, mellom de enkelte fløyene. I takt med solens gang endres dagslysinnslipp og dermed rommets karakter og stemning, fra opplyst fellesrom på dagtid til teaterfoajé om kvelden, da rommet også vil være skyggelagt av teaterfløyen. Bygningens fysiske form fra bakkenivå er inspirert av det bølgende viddelandskapet. Takene og de horisontale fasadebåndene gjenskaper landskapets myke og udramatiske topografi. Ved bruk av eksponert tre i konstruksjoner og fasadekledning knytter de bygde strukturene seg til naturen og til tradisjonell samisk byggeskikk. Målsettingen har vært å skape et moderne bygg, som harmonerer med og bygger på samiske tradisjoner og lokal levemåte. Byggets uttrykk fremstår som robust og rolig, men kan endre karakter når det inviteres til fest (den lyssatte fasaden).

Et annet viktig designpremiss var å skape gode uterom. Byggets form danner forskjellige uterom med ulik karakter og ulik bruk, men som er forbundet med hverandre og med naturområdene som omgir bygningen. Prosjektet skal være et hverdagsbygg, som tåler å bli brukt, og som er effektivt i form av god intern logistikk. Muligheten for å kunne benytte bygg og uterom både til hverdagens ulike gjøremål og til de store og festlige anledninger er viktig i samisk kultur, slik det blant annet kommer til syne ved feiring av begivenheter som konfirmasjon, bryllup og større høytider som påske.­

Skolen og teaterbygget vil være en viktig ressurs for en levende formidling av samisk kultur. Det har i utviklingen av prosjektet vært et grunnleggende premiss at samisk livsform, verdier og holdninger skal gjenspeiles i hvordan tomten skal disponeres og bygget utformes. Målsettingen var et fremtidsrettet og moderne bygg som subtilt harmonerer med og forankres i samisk kultur og byggeskikk.