Sted

Oslo

Areal, M2

14000

Oppdragsgiver

Sporveien og EBY

År

2016 - Pågår

Pir II har utarbeidet et skisseprosjekt for Brynseng torgbygg, et teknisk forprosjekt for Brynseng torg og torgbyggets kjellere og fundamenter, samt grunnlag for detaljregulering av torg, torgbygg og forbindelsen til bussterminal i Østensjøveien.

Prosjektet belyser potensialet for høy utnyttelse og urbanisering rundt Brynseng kollektivknutepunkt. Studien viser også hvilke kvaliteter i form av aktivitet og møteplasser et enkeltprosjekt kan tilføre et transformasjonsområde i startgropa.

Skisseprosjektet viser et høyhus på 14 etasjer med et "mixed use"-program (næring, kontor og bolig). Videre har Pir II utviklet et teknisk forprosjekt for fundamenter og kjellere under torgbygget, samt for Brynseng torg og forbindelsen mot bussterminalen i Østensjøveien. Overvannshåndtering av torget, varelevering og sikker trafkkavvikling rundt Brynsens skole har vært en viktige faktorer i arbeidet. Sentrale utfordringer har vært etablering av bebyggelse og offentlig rom på lokk over t-bane, samt grensesnitt mot ny t-bane, t-banestasjon og kollektivterminal i Østensjøveien.

Skisse- og forprosjektene danner grunnlaget for detaljregulering av Østensjøbanen mellom Brynseng og Hellerud. COWI har vært reguleringsarkitekt, og Pir II har bistått med bidrag til bestemmelser, plankart, planbeskrivelse, høyhusutredning og illustrasjoner.

Sporveien og Oslo kommune v/EBY har vært prosjektets oppdragsgivere, og det er utviklet i samarbeid med COWIs rådgivere. Prosjektet er en del av URBACT, et EU-finansiert samarbeidsprosjekt for å utvikle kunnskap og metoder for å urbanisere «byens kanter». Pir IIhar rollene som arkitekt og landskapsarkitekt i prosjektet.