Publisert 06.07.2022

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om arbeid med detaljreguleringsplan for Munkegata 35, Olav Tryggvasons gate 37, 39, 41 og Nedre Enkeltskillingsveita 4.

Formålet er å kunne utvikle kvartalet i sin helhet, for å bidra til økt folkeliv og aktivering av nordre del av Munkegata mot Ravnkloa.

Arealene må bli mer sammenhengende og fleksible for å være attraktive. 1.etasje fylles med utadrettede virksomheter, forretninger

og servering. Planavgrensningen ligger i eiendomsgrenser inn mot Munkegata, Olav Tryggvasons gate og Nedre Enkelskillingsveita.

Planområdet innenfor planavgrensningen er 1,9 daa. Planområdet omfatter ikke bygg som er vernet i Trondheim kommunes

aktsomhetskart for kulturminner, men ligger inntil verneverdig lav trehusbyggelse fra ca.1840. Det er avklart under oppstartsmøtet med

Trondheim kommune at planen ikke faller innunder forskrift om konsekvensutredning.

r0118 Midtbyplanen og r0529c Olav Tryggvasons gate 37, 39, 41 samt Nedre Enkeltskillingsveita 4. er gjeldende arealplaner for området.

Nærmere informasjon om planarbeidet kan man få hos Pir II AS, tlf 73 98 40 80


Innspill som kan ha innvirkning på planarbeidet sendes til:

Pir II AS

Fjordgata 21, 7010 Trondheim

firmapost@pir2.no

Frist for innspill: 19.08.2022


Dokumenter for nedlastning (PDF)

Varslingsbrev

Varslingskart