Publisert 17.02.2022

PLANFORSLAG PÅ HØRING

Planforslaget legger til rette for å bygge ca. 700-750 boliger av ulike størrelser i en bymessig struktur med tydelige byrom.

Stiklestadveien 1 og Jarleveien 8 B-D er verneverdige bygg som skal bevares. Langs Stiklestadveien/ Jarleveien/ Fridheimveien foreslås fire nye boligkvartaler. På hjørnetomta ved krysset Ladebekken/ Strandveien viser planen et nytt bolig- og næringsbygg. I førsteetasjer på gateplan mot Stiklestadvegen, Jarlevegen og Strandvegen foreslås areal for ulike service- og næringsfunksjoner.

Det er satt av sammenhengende og varierte uteoppholdsarealer med en ny park, torg og gangstrøk gjennom området, til sammen ca. 10 dekar felles areal. I tillegg kommer gårdshager inne i hvert kvartal. Planforslaget sikrer en offentlig barnehage i eksisterende bygg som skal bevares.

DOKUMENTER FOR NEDLASTING

3D-illustrasjoner av tenkte/mulige prosjekt kanlastes ned her.

INNSPILL OG MERKNADER

Frist for innspill: 28.03.2022

Alle plandokument som er på høring ligger på Trondheim kommunes hjemmesider her: https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/kunngjoring-arealplan/offentlig-ettersyn/Jarlheimsletta-gnr-bnr-415-64-66-58-og-172-439-220-m-fl-detaljregulering-20180046/

Innspill sendes direkte i skjema i linken, eller til

byplan.postmottak@trondheim.kommune.no , eller til

Trondheim kommune Byplankontoret, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim