Publisert 19.02.2021

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING

På oppdrag fra Melhus Dyreklinikk AS har Pir II AS, som fagkyndig reguleringsarkitekt startet arbeidet med reguleringsplan for eiendommen Melhusvegen 405, gnr. 94/181. Melhus Dyreklinikk ønsker å utvikle sin virksomhet i Melhus sentrum, og planlegger et nytt bygg i tilknytning til det gamle stasjonsbygget. Det planlegges et bygg i to etasjer, liggende ut fra stasjonsbygget og inn mot Melhusvegen. Foreløpige planer innebærer parkering for besøkende sør på eiendommen og for ansatte i nord. Langsmed bygget og nord på eiendommen planlegges fortau/gangvei og opparbeidet ute- og grøntareal.

Tomta er regulert i Områdeplan for Melhus sentrum. Planen faller ikke innunder forskrift om konsekvensutredning.

Samtidig med varsel om oppstart av reguleringsplan, iht. plan- og bygningsloven § 12-8, varsles det også om oppstart om forhandlinger om utbyggingsavtale jf. § 17-4, 1.ledd, i samme lov.

INNSPILL OG MERKNADER

Innspill sendes firmapost@pir2.no evt. til Pir II AS, Fjordgata 21, 7010 Trondheim, innen onsdag 17.3.2021. Merk sendingen «Melhusvegen 405».

DOKUMENTER FOR NEDLASTING (PDF)

Varslingsbrev Melhusvegen 4052

Referat fra oppstartsmøte