Publisert 21.12.2021

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING

Pir II vil varsle om at vi starter arbeid med reguleringsplan for Selbu sentrum Sør, iht. plan- og bygningsloven § 12-8.

Det jobbes nå med en helhetsplan for det som kalles Biltomta. Området er allerede regulert i Reguleringsplan Selbu Sentrum (2016-000-6), vedtatt 2017. Det foreslås nå noen endringer av vegsystemet, av plassering av bygg og av reguleringsformål som gjør at det må lages en ny reguleringsplan.

Planen skal vise mulig utbygging av ny dagligvarebutikk, arealer for mindre butikker og servering, leilighetsbygg, kontor, byggevarebutikk med tilhørende uteområde. Eksisterende og utvidet virksomhet for bensinstasjon og Selbu Energiverk / Tensio, skal inkluderes i planforslaget.

Det er Granby Næring AS som er forslagsstiller, og Pir II AS er fagkyndig reguleringsarkitekt.

INNSPILL OG MERKNADER

For mer info, kontakt Pir II på tlf 73 98 40 80. Innspill sendes til firmapost@pir2.no eller per post til Pir II AS, Fjordgata 21, 7010 Trondheim, innen mandag 24. januar 2022.

DOKUMENTER FOR NEDLASTING (PDF)

Referat fra oppstartsmøte

Varslingsbrev

Planbeskrivelse til oppstartsmøte