Publisert 12.11.2019

I henhold til Plan- og bygningslovens §12-8, kunngjøres det oppstart av detaljregulering for eiendom gnr/bnr: 86/1 i Dal i Eidsvoll kommune.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for omsorgsboliger for personer som trenger en bolig som er spesialtilpasset deres behov. Planområdet ligger syd for Dal idrettsanlegg og avgrenses av Hellestadvegen i sør og Haslervegen i øst. Planområdet er i dag ubebygd og består av skog og en del undervegetasjon.

Det er planlagt seks leiligheter og en ansattbase som trolig blir på èn etasje på ca 750m2. I tillegg planlegges det for mulighet for utvidelse med fire leiligheter dersom kommunen får behov for flere omsorgsboliger. Planområdet er totalt på ca 9900m2 og inkluderer avsatt tomt, og grenser til Hellestadvegen og Haslervegen. Arealformålet er i dag avsatt til barnehage, men foreslås satt til Bebyggelse og anlegg med under formål Institusjon. Tiltaket som foreslås er i samsvar med dette. Det er ikke krav om konsekvensutredning iht. Plan - og bygningsloven.

Innspill til oppstart av planarbeidet Eventuelle innspill kan sendes skriftlig innen 12.12.2019 til: Pir II Oslo AS v/ Helene Lund-Johansen, Kongens gate 2, 0153 Oslo eller e-post Helene.Lundjohansen @pir2.no Send gjerne kopi til Eidsvoll kommune på e-post: postmottak@eidsvoll.kommune.no Spørsmål vedrørende reguleringsarbeidet kan stilles til: Eidsvoll kommune v/ Kjell Ivar Ørbæk, tlf 934 50 518 eller Pir II Oslo AS v/ Helene Lund-Johansen


DOKUMENTER FOR NEDLASTING (PDF)

Varslingsbrev