Publisert 20.06.2019

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av detaljregulering. Planområdet Lilleby B5 er et av boligfeltene i områdeplan for Lilleby, r20090017, vedtatt 26.9.2013. Eiendommene med gnr/bnr 415/20, 415/22, 415/24 og 415/244 inngår i planen. Forslagstiller er Lilleby Eiendom AS. Pir II er reguleringsarkitekt.

Det planlegges utbygging av nye boliger i rekkehus og terrasserte blokker i tre til sju etasjer med parkering under bakken. Ny bebyggelse vil ha varierte boligstørrelser for å gi tilbud til flere aldersgrupper og familiesituasjoner. Friområder og gangveger rundt boligfeltet inngår i planområdet.INNSPILL OG MERKNADER

Innspill sendes silje.fremo@pir2.no eller med post til Pir II AS, Innherredsveien 7, 7014 Trondheim, innen onsdag 10. juli 2019. Merk sendingen «Regulering Lilleby B5».

For mer informasjon, kontakt Pir II på tlf. 73 98 40 80, eller e‐post silje.fremo@pir2.no.

Offentlige høringsparter og andre som ønsker samrådsmøte, oppfordres til å ta kontakt med Pir II.


DOKUMENTER FOR NEDLASTING (PDF)

Varslingsbrev-Lilleby-B5-off-og-org

Byplankontorets-krav-til-utredninger

Oppstartsmøte-med-Byplankontoret-referat