Publisert 21.03.2018

Varsel om reguleringsplanarbeid for Professor Brochs gate 6, gnr/bnr 404/409, Trondheim kommune.

I henhold til plan‐ og bygningsloven § 12‐8 varsles det om arbeid med detaljreguleringsplan for eiendom Professor Brochs gate 6, gnr/bnr 404/409, Trondheim kommune.

Forslagstiller er KLP Teknobyen AS. Pir II er reguleringsarkitekt og utarbeider planmaterialet.

Last ned varslingsbrevet i PDF her.

Hensikten med planen

Eiendommen Professor Brochs gate 6 ligger i Teknobyen på Elgeseter og er delvis bebygd av den gamle sporvognhallen på Dalsenget, i dag kjent som Teknostallen.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av nye kontor‐ og næringsarealer samt på‐ og ombygging av sporvognhallen. Planarbeidet skal også ta høyde for universitetets campusplaner i Elgeseter.

Det er avklart med planmyndigheten i oppstartsmøte at det ikke er krav om konsekvensutredning.

Beskrivelse av planforslaget

Det planlegges å regulere om fra kontorformål i fem og tre etasjer til kontor‐ og service i seks etasjer.

Forholdet til overordnet plan

Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel (KPA), hvor planområdet er vist som sentrumsformål. I sør‐vest ligger deler av planområdet innenfor bestemmelsesområde

Nidelvkorridoren som betyr at det skal tas særskilt hensyn til natur, landskap, kulturminner og friluftslivsinteresser.

Planområdet er i plan r0417 datert 1.2.2001 satt av til kontorbebyggelse i inntil fem etasjer. Sporvognhallen tillates med påbygg på inntil én etasje tilbaketrukket fra fasadeliv.

Det pågår planarbeid for samlet campus. Tomta inngikk ikke i vinnerforslaget i arkitektkonkurransen, men kan egne seg til universitetsformål. Planforslaget er ikke til hinder for dette. Dersom tomten ikke skal brukes til universitetsformål vil den kunne brukes av bedrifter som ønsker å ligge i nærheten av NTNU eller sykehuset.

Øst i planområdet går hovednett for sykkel, i vest gang‐/turveg gjennom grøntstrukturen.

Informasjon og frist for innspill

Dette brevet sendes til nærmeste berørte naboer, relevante offentlige/private etater og andre

interessenter. Oppstart av planarbeidet også annonsert i Adresseavisen. De som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet.

For ytterligere informasjon, kontakt Pir II AS. Tlf 73 98 40 80, e‐post firmapost@pir2.no. Offentlige høringsparter og andre som ønsker samrådsmøte, oppfordres til å ta kontakt med forslagsstiller. Innspill sendes firmapost@pir2.no eller med post til Pir II AS, Innherredsveien 7, 7014 Trondheim.

Innspill og merknader til planarbeidet bes sendt innen fredag 20.04.2018.

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Trondheim kommune. Merknadene blir samlet og behandlet av Pir II AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Videre saksgang

Etter at fristen for å komme med merknader er ute, vil det bli utarbeidet komplett planforslaget som blir sendt Byplankontoret i Trondheim kommune for saksbehandling. Etter første gangs behandling i

kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk behandling. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.