Publisert 03.01.2018

Områdereguleringsplan for Oppdal sentrum

IGANGSETTING AV ARBEID MED ENDRING AV GJELDENDE PLAN

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-3 og 12-8, varsles oppstart av endring av gjeldende plan for Oppdal sentrum, Plan-ID 2012024. Gårds og bruksnummer 280/7, 280/96 og 280/228.

Planområdet

Planområdet ligger i Oppdal sentrum og er avgrenset av Ola Setroms veg, Sunndalsvegen, Aunasenteret og Skifer Hotell. Planområdets størrelse er ca 3,8daa.

Formålet med reguleringsendringen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av nærings- og kontorvirksomhet samt klatresenter. Planendringen vil innebære justering av formålsgrensene og byggehøyder innenfor deler av planområdet jmf gjeldende regulering.

Forslagsstiller

Tiltakshaver er Siva Eiendom Holding AS. Sakkyndig plankonsulent/reguleringsarkitekt er Pir II AS.

Informasjon og medvirkning

Det legges ikke opp til ytterligere samråd enn kommunikasjon som følger av varslingen. Dette brevet sendes til alle berørte, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet.

Frist for innspill bes sendt innen 19.01.2018 (mrk utsatt frist).

For ytterligere informasjon, kontakt Pir II AS. Tlf 73 98 40 80, e-post firmapost@pir2.no

Innspill til planarbeidet sendes:

Pir II AS
Innherredsveien 7
7014 Trondheim
firmapost@pir2.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Oppdal kommune. Merknadene blir samlet og behandlet av Pir II AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Videre saksgang

Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt Oppdal kommune for saksbehandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.

Kopi av varslingsbrev sendes til: Oppdal Kommune

Vennlig hilsen

Pir II AS
Bjørnar Holtan
Partner – Plankonsulent, Teknisk Tegner