Publisert 03.05.2017

Kunngjøring om igangsatt planarbeid.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-3 og 12-8, varsles oppstart av om reguleringsendring av detaljplan for Sundgården, deler av gnr/bnr. 17/178 m.fl, Nordre Vilberg. Plan-ID 023705000. Tiltakshaver Eidsvoll Kommune.

Planomrområdet ligger på Nordre Vilberg langs Helge Neumanns veg og avgrenset av Løytnant Møllers veg i vest og Tynsåkvegen i nord.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette utvidelse av kjøkkenet til Vilberg Helsetun med påfølgende omregulering av del av friområde til offentlig tjenesteyting i tråd med dagens bruk. Sikre trygg ferdsel for gående og nye parkeringsplasser langs Helge Neumanns veg.

Innspill som kan ha innvirkning på planarbeidet sendes til:

Pir II Oslo AS, Kongens gate 2, 0153 Oslo eller på e-post: firmapost@pir2.no.

Frist for innspill: 19.05.2017