Publisert 04.07.2017
av Silje Wendelborg Fremo

>> Last ned varslingsbrev, planprogram til høring og planavgrensning her

Varsel om reguleringsplanarbeid og høring av planprogram for Granåsen idrettsanlegg, gnr/bnr 185/6, 20 og 27, og 187/2 og 73 med flere, Trondheim kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 og 12-9 varsles det om arbeid med detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for eiendom gnr/bnr 185/6, 20 og 27, og 187/2 og 73 med flere, Trondheim kommune. Planprogram er lagt ut til offentlig ettersyn og høring. Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten er tiltakshaver og Pir II AS er forslagsstiller.

Trondheim kommune har igangsatt prosjekt Granåsen helhetsplan. Granåsen idrettsanlegg skal bli et helhetlig skianlegg for nordiske grener som tilfredsstiller internasjonale krav, samtidig som det skal være et hverdagsanlegg og kulturarena for byens befolkning.

Hensikten med detaljreguleringen er å lage en plan for utvikling av anlegg for langrenn, skiskyting og hopp, med atkomst, nye arenabygg og oppgradering av dagens anlegg. De nye anleggene er en del av områdereguleringsplanen, og det har vært jobbet med løsninger gjennom brukermedvirkning og skisseprosjekt for Granåsen helhetsplan vinteren 2016/17 og våren 2017. I områdene langs Kongsvegen planlegges det nye idrettshaller og andre idrettsrelaterte funksjoner.

Det inviteres til informasjonsmøte for naboer og andre som er interessert i planarbeidet, onsdag 23. august 2017, kl. 19:30-21:00 i Toppidrettsenteret i Granåsen, Smistadvegen 11, i 3. etg.

Innspill til planprogrammet og oppstartsvarsel sendes til firmapost@pir2.no eller per post til Pir II AS, Innherredsveien 7, 7014 Trondheim, innen fredag 1. september 2017. For ytterligere informasjon, kontakt Pir II på tlf 73 98 40 80 eller e-post, firmapost@pir2.no.