Publisert 07.09.2016

Kunngjøring om reguleringsplanarbeid for boligområde Lilleby B4, gnr 415/51, 415/178, m.fl.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av detaljregulering for boligområde B4 på Lilleby, Trondheim. Lilleby Eiendom AS er tiltakshaver og Pir II AS er forslagsstiller.

>> Last ned varslingdokumenter (varslingsbrev, kart, beskrivelse og mulighetsstudie)

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av et nytt boligområde med variert bebyggelse, gode private og offentlige uterom, parker og plasser, og tilhørende infrastruktur. Det vil bli foreslått samme utnyttelse som i gjeldende plan, med ca. 700 nye boliger. Boligtyper og byggehøyder vil være annerledes, med større variasjon, og med forslag om rekkehus i 2-3 etasjer, leilighetshus i 3-8 etasjer og to høyhus med 12-16 etasjer.

Planområdet er vist som framtidig boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel 2012-2024. I områdeplan for Lilleby, r20090017, vedtatt 26.9.2013, er boligområdet vist som felt B4. Det er laget konsekvensutredning for områdeplanen, og planforslaget har ikke avvik fra gjeldende plan som utløser konsekvensutredning etter forskriften. Det er avklart med planmyndigheten i oppstartsmøte at det ikke er krav om konsekvensutredning.

Oppstartsmeldingen og mer informasjon om planarbeidet kan ses på Pir II sine hjemmesider http://www.pir2.no/news/. Naboer, grunneiere og andre interessenter er varslet direkte per brev. For ytterligere informasjon, kontakt Pir II AS. Tlf 73 98 40 80, e-post firmapost@pir2.no

Innspill til planarbeidet sendes firmapost@pir2.no eller per post til Pir II AS, Innherredsveien 7, 7014 Trondheim innen fredag 7. oktober 2016.